Skip to main content

ALBASSAM TURİZM TEKS. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“Albassam”)  olarak, kurulduğumuz günden bugüne kadar müşteri memnuniyet odaklı çalışma anlayışımız, alanında uzman ve çözüm üretici kadroları ile sahip olduğu prensiplerden ve iş ahlakından ödün vermeden her geçen gün büyüyerek ve kendimizi geliştirerek hizmetlerimize devam ediyoruz. Ticaret geçmişi, dış ticaret bilgisi ve birçok ülkede oluşturduğumuz kalıcı dostluklar sayesinde tedarikçi birçok firmaların ürünlerini yurt içi ve dışına ihracat ve ithalatını gerçekleştirmekteyiz Güven ve kaliteden ödün vermeyen çalışma prensibimizle çözüm ortaklarımızla dünya pazarında söz sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, ALBASSAM TURİZM TEKSTİL SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“Albassam”), faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği yahut elde edeceği kişisel verilerin işlenmesi, depolanması, korunması, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, saklanması, imhası ve veri sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda uygulanacak ilkeleri ve alınacak önlemleri belirlemek ve toplanan kişisel verilere ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir. Bu konuda, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına önem vermekteyiz. müşterimiz olarak tarafınızdan, elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) dayanarak düzenlediğimiz Albassam Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla işlemekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve aşağıda bilgilerimizi sunduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla onayınızı istemekteyiz.

Veri Sorumlusunun Kimliği;

Unvanı

:

ALBASSAM TURİZM TEKSTİL SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Mersis Numarası

:

0049-0365-3540-0010

Adresi                                         

:

Meşrutiyet Mahallesi Ebe Kızı Sokak No:6/15 Şişli/İSTANBUL

Telefonu

:

0212 232 45 18

e-posta adresi

:

kvkk@albassam.com.tr

Kayıtlı e Posta (KEP)

:

albassamturizm@hs01.kep.tr

 

Kişisel Veriler;

Müşterilerimizin: Kimlik, iletişim, imza, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, finans, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, talep ve şikayet yönetimi bilgileri veri kategorisi içindeki Albassam Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi;

Müşterimiz olarak sizlerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), basılı ortam (müşteri bilgi formu, fatura,fiyat teklifi gibi), tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından ve/veya fiziksel, sözlü, kamera kayıt sistemleri ve elektronik iletişim (e-posta, web sitesi,) kapsamında tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya veri kayıt sistemimizin bir parçası olarak otomatik olmayan yöntemlerle(telefon görüşmesi, yüz yüze toplantı gibi)  veri kaynaklarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, Albassam Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru bir şekilde ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarımız doğrultusunda işlemekte ve gizli tutmaktayız. Ayrıca kişisel verilerinizi; işlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlediğimiz amaç için gereken süre kadar muhafaza etmekteyiz.

Albassam’da güvenlik, giriş ve çıkışların kontrol edilmesi amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulunmakta, işyerinde geçirdiğiniz süre boyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına alınmakta, görüntü kayıt sistemleri ile yöneticilerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edilebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;

 • Taahhütnamenin ve/veya mal ve/veya hizmetlere ilişkin sözleşmenin ifası başta olmak üzere,
 • Verilecek hizmetlere ilişkin teklif sunulması, sözleşme akdedilmesi ve/veya yenilenmesi,
 • Sözleşme kapsamında Müşteri firmaya mal ve/veya hizmet sunumu ve/veya teslimi,
 • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler ile iletişime geçilmesi, hizmete ilişkin operasyonun koordine ve kontrol edilmesi, bu operasyonlar hakkında bilgi alınması, operasyon ile bağlantılı 3. Kişilere gerekli bilgilendirilmelerin yapılması,
 • Müşteri çalışanlarından destek alınması
 • Dahil olduğumuz operasyonların safhalarının kayıt altına alınması ve kontrol edilmesi,
 • Faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrol edilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlere ilişkin yürütülen iş süreçlerinin tamamlanması,
 • Şirketimizin idaresi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, muhasebe, finans, satış&pazarlama, satın alma gibi organizasyondan kaynaklı iş süreçlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak olmak üzere Albassam Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası‘nda belirlenen amaçlara bağlı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlemekteyiz,

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alarak özenle korumakta, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde 6 ay içerisinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Kişisel Verilerin Kimlerle Hangi Amaçla Paylaşılacağı;

 • Yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • İlgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğumuz kanunlar kapsamında, açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile,
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile ,
 • KVKK Uyumlaştırma Danışmanları, vergi, bağımsız denetim gibi danışmanlara, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yasal şartların sağlanması halinde yurt dışında (Albassam dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması, e-mail gönderilmesi ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin, e-mail sağlayıcılarının veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olabilmesi) yukarıda belirtilen amaçlarla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarabilmekte ve paylaşabilmekteyiz.

Kişisel Verileri İşlenen İlgili Kişinin Hakları;

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 haklarına sahipsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ;

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

İnternet sitemizde (www.albassam.com.tr) yer alan “KVKK Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla Meşrutiyet Mahallesi Ebe Kızı Sokak No:6/15 Şişli/İSTANBUL adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, albassamturizm@hs01.kep.tr olan Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “kvkk@albassam.com.tr” e-posta adresine iletebilirsiniz. 

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Albassam Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Başvuru Formu için “www.albassam.com.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.

Albassam bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve yukarıda bilgilerimizi sunduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla Müşteri Aydınlatma Metnini okuyup, tarafınıza gerekli aydınlatmanın yapıldığına ilişkin onayınızı istemekteyiz.

 

(Kendi el yazınız ile “Müşteri Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve 1 nüshasını elden teslim aldım,” yazınız)

 

 

 

 

Veri Sahibi  

Adı Soyadı  :…………………………………..                                                 

Tarih           :………/……../…………………. 

İmza            :…………………………………..